ទស្សនៈទានអាជីវកម្ម

HOME > ទស្សនៈទានអាជីវកម្ម

sDSCF4770“បដិវត្តន៍ថយក្រោយទៅរកអនាគតចាស់ៗ ដែលល្អ” គឺជា DNA នៃក្រុមហ៊ុន Hashihime Group ។
នៅក្នុងសតវត្សន៍ទី២១វាមានសារៈសំខាន់ខ្លំាងណាស់ដែរ យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះថ្ងៃចាស់ៗ
ដែលល្អ។
គោលបំណងនៃក្រុមហ៊ុន Hashihime Group គឺធ្វើការរួមចំណែក ជាមួយវប្បធម៌ថ្មីរបស់អាស៊ី តាមរយៈប្រពៃណីរបស់ជប៉ុន ដែលផ្តោតជាសំខាន់លើបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងក្នុងដ៏ជ្រាលជ្រៅ។
យើងមានជំនឿថាការវិលត្រលប់ក្រោយ នឹងនំាមកនូវភាពសុខដុមរមនា ចំពោះបញ្ហាប្រឈមទំាង ឡាយ ដែលកើតមាននៅជុំវិញពិភពលោក។

logo_jalogo_en

ផ្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Hashihime ត្រូវបានរចនាឡើងទៅតាមបែប “ស្ពានឆ្ពោះទៅរកអនាគត ចាស់ៗ ដែលល្អ”។ ពណ៌លឿង Ω តំណាងភាពសុខដុមរមនា ទៅដល់ការត្រលប់ក្រោយនៃវិស្វកម្ម។