រឿងព្រេង Hashihime

HOME > រឿងព្រេង Hashihime

gridgeមានតួអង្គ២នាក់ជា Hashihime ដែលមានន័យថាជា ម្ចាស់ក្សត្រីយ៍នៃស្ពានៈ (hashi; bridge) (hime; princess)។

យោងតាមបុព្វបុរសជប៉ុន ពាក្យ (ai; love) អាចប្រកបថា “hashi”។ ដូច្នេះ Hashihime​ ក៏ជា សទិសសំលេង ដែលមានន័យថា ម្ចាស់ក្សត្រីយ៍នៃក្តីស្រលាញ់។ សព្វថ្ងៃនេះ Hashihime បានក្លាយ ជាទេពធីតា ដែលតំាងនៅជាស្ពានរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងជប៉ុន ដែលជាស្ពានដ៏វែង និងស្រស់ស្អាត ។ ទោះបីជា Hashihime អាចមានទំរង់ផ្សេងគ្នាទៅតាមកាល:ទេសៈក៏ដោយ ពួកគេ ជួនកាលស្លៀកពាក់ អាវផ្កាគីម៉ូណូ ហើយកម្ពុជាពាក់មង្កុត។

វាត្រូវបាននិយាយថាម្ចាស់ផ្ទះនឹងអង្វរ Hashihime អោយយាមស្ពានកុំអោយមានអ្នក ឈ្លាន ពានក្នុង ពេលមានសង្រ្គាម។