ការបកប្រែ

HOME > ការបកប្រែ

スクリーンショット 2015-05-15 18.44.17

ទោះបីជាមិនមានហេតុផលណាដែលសន្មត់ថាភាសាអង់គ្លេសដែលជួនកាលគេហៅថា ភាសាមរណៈ នឹងមានសារប្រយោជន៍ដូចជាសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយ ក៏សំរាប់អ្នកមានចំនេះដឹងខ្ពស់ Hashihime​ Group តែងតែភ្ជាប់ជាមួយភាសាខ្មែរ។ យើងស្វែងរកការបកប្រែគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹង តំលៃធម្មតា។

ការបញ្ជាទិញ ស្ដង់ដារ ពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយ
ជប៉ុន=>ខ្មែរ 15 យ៉េន 20 យ៉េន 30 យ៉េន
មែរ ⇒ ជប៉ុន 20 យ៉េន 30 យ៉េន 40 យ៉េន
អង់គ្លេស⇒ ខ្មែរ 20 យ៉េន 25 យ៉េន 35 យ៉េន
លើការប្រើប្រាស់តម្រូវការរបស់អ្នក លិខិត, អ៊ីម៉ែល, SNS ឯកសារអាជីវកម្ម ក្រដាសនិក្ខេបបទ

តម្លៃមួយ​ពាក្យ